نشریه تفکر و یادگیری آماری- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در راستای تحقق اهداف انجمن آمار ایران (ماده های ۱ و۶ اساسنامه) در بسط و توسعه علم آمار و کاربردهای آن و شناساندن امکانات این علم در گسترش علوم و فنون، انجمن آمار ایران نشریه ای علمی بر مبنای یادگیری، آموزش، تاریخ، فلسفه آمار و احتمال با عنوان
تفکر و یادگیری آماری
Statistical Thinking and Learning
که به اختصار STL نامیده می شود، منتشر می کند.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه تفکر و یادگیری آماری:
http://stl.irstat.ir/find.php?item=1.40.23.fa
برگشت به اصل مطلب