نشریه تفکر و یادگیری آماری- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دفتر مجله:

خراسان جنوبی، بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم ریاضی و آمار، گروه آمار 

تلفن مسئول اجرایی نشریه: ۳۱۰۲۱۰۹۰-۰۵۶

پست الکترونیک: stat.think.learngmail.com ; stlirstat.ir

سایت مجله: http://stl.irstat.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تفکر و یادگیری آماری:
http://stl.irstat.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب